Voorstel akkoord

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Wis handtekening
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Datum en Tijd ondertekening
Algemene voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN, CURSUSSEN, INTERVENTIES EN WORKSHOPS

1. Organisatie/Werkwijze
Alle trainingen worden onder regie van EpexMind uitgevoerd.

2. Geheimhouding
EpexMind garandeert dat zij alle informatie die gebruikt wordt om trainingen te ontwikkelen of anderszins diensten te verlenen, vertrouwelijk behandelt en niet aan derden ter inzage geeft.

3. Kwaliteit
EpexMind staat garant voor het kwaliteitsniveau van haar trainingen en dat haar trainers en adviseurs gekwalificeerd zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Wanneer een trainer/adviseur uitvalt, zorgt EpexMind in overleg met opdrachtgever en in alle redelijkheid voor een gelijkwaardige vervanging.

4. Uitvoering
EpexMind start met de uitvoering van de opdracht nadat het voorstel door Opdrachtgever is geaccepteerd door middel van de ondertekening van de offerte. Gerekend vanaf ontvangst van deze bevestiging wordt een minimale voorbereidingstijd van een maand in acht genomen, tenzij anders met de opdrachtgever overeengekomen. De trainingsdata worden in overleg met Opdrachtgever en de trainer(s) vastgesteld.

5. Promotie
Tijdens de sessies vragen wij om toestemming om beeldmateriaal te mogen vastleggen, indien dit gerechtvaardigd is en de situatie dit toelaat. Wij geloven in de kracht van de methodiek die wij aanbieden en willen deze graag promoten bij andere scholen en organisaties. Wij zullen het portretrecht van de deelnemers respecteren. Als iemand herkenbaar in beeld verschijnt, gebeurt dit enkel met schriftelijke toestemming van de school, ouders en andere betrokkenen.

6. Prijzen
Standaard zijn in de trainingsprijs de kosten, honorarium trainer, trainingsmateriaal voorbereiding en coördinatie inbegrepen. Niet in begrepen zijn reiskosten, eventuele verblijfskosten en drukwerk. Trainingsruimte en audiovisuele hulpmiddelen worden door opdrachtgever beschikbaar gesteld. Tenzij het anders op het voorstel is vermeld. De prijzen in het voorstel zijn exclusief btw 21%.

7. Facturering en Betaling
EpexMind factureert Opdrachtgever het gehele factuurbedrag bij aanvang van de training. Indien de voorbereidingskosten een substantieel deel uitmaken van het totale factuurbedrag factureert EpexMind 50% van het factuurbedrag na acceptatie van de opdracht en de overige 50% bij aanvang van de training. EpexMind hanteert een betalingstermijn van 30 dagen.

8. Annulering
Opdrachtgever is bevoegd tot annulering /verplaatsen van een training. In geval van annulering is Opdrachtgever aan EpexMind een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:

• Bij annulering/ verplaatsen tot 4 weken voor de geplande start van de opdracht: 20% van de voorstelprijs, danwel de werkelijke voorbereidingskosten indien deze hoger uitvallen;
• Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 60% van de voorstelprijs;
• Bij verplaatsen tussen 4 en 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 40% van de voorstelprijs, danwel de werkelijke voorbereidingskosten indien deze hoger uitvallen;
• Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 100% van de voorstelprijs;
• Bij verplaatsen binnen 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 80% van de voorstelprijs, danwel de werkelijke voorbereidingskosten indien deze hoger uitvallen;

9. Intellectuele eigendom
Al het trainingsmateriaal en aanvullend materiaal door EpexMind in verband met de training verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet in enigerlei vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EpexMind.

10. Algemeen voorbehoud
EpexMind zich het recht voor trainingen, leermiddelen, boeken, etc. te actualiseren, indien zij van mening is dat daarmee de kwaliteit van de training wordt verbeterd en/of wordt geanticipeerd op veranderde examenspecificaties.

11. Aansprakelijkheid
EpexMind is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten gevolge van wijzigingen in trainingsinhoud, trainingsspecificaties of trainingsmateriaal, en/of de toepassing door de deelnemer van het geleerde in de training, dan wel voor enige andere directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.